Současné projekty

 

Název projektu: Predikce školní ne/úspěšnosti v oblasti čtenářské gramotnosti žáků ZŠ

Cíle: Záměrem projektu je vytvořit nástroj predikce školní ne/úspěšnosti v oblasti čtenářské gramotnosti žáků 1. st. ZŠ, který zároveň umožní identifikovat oblasti pro případnou psychologickou či sociálně-pedagogickou intervenci. Cíle jsou 1) vyvinout rychlý screeningový test k predikci pozdějšího rizika neúspěšnosti v období při přechodu na 2. st. na základě testování na počátku školní docházky, aby v případě potřeby žák mohl být zavčas poslán na podrobnější vyšetření; 2) zhodnotit prediktivní validitu testu; 3) předložit nástroj a výsledky studie odborné pedagogicko-psychologické obci formou workshopů; 4) popsat souvislost úrovně rané gramotnosti a pozdějšího školního výkonu resp. rizika neúspěšnosti při přechodu na 2.st. ve vazbě na socio-kulturně podmíněné praktiky rodiny a charakter lokality školy.

Klíčová slova: rodina, sociální nerovnosti, vzdělávání
Doba trvání: 2020 - 2023
Hlavní řešitel: PhDr. Magdaléna Gorčíková, Ph.D.
Členové řešitelského týmu: Mgr. Věra Patočková, M.A., Ph.D., PhDr. Martin Vávra, Ph.D., Mgr. Martin Spurný, PhDr. Daniel Čermák, Ph.D., PhDr. Jiří Šafr, Ph.D.

Grantová agentura ČR

Název projektu: Kulturní zdroje rodiny: vliv na gramotnost, akumulaci kulturního kapitálu dítěte a na výsledky ve vzdělávání

Cíle: Projekt zkoumá proces mezigenerační kulturní reprodukce. Zaměřuje se na heterogenitu kulturních zdrojů rodiny a jejich vliv na rozvoj gramotnosti, akumulaci kulturního kapitálu dítěte a dopady na školní úspěšnost. Kulturní zdroje rodiny jsou vícerozměrný koncept zahrnující odlišné typy kulturního kapitálu rodičů, přístupy k výchově a dostupné vzdělávací zdroje. Ne všechny zvyšují pravděpodobnost školní úspěšnosti dítěte, navíc jejich působení je často nepřímé, vzájemně provázané a v čase kumulativní. Sledovány jsou aktivity rodičů stimulující kognitivní schopnosti, čtenářskou gramotnost a kulturní kompetence dětí. Hlavním cílem projektu je vyhodnotit vliv kulturních zdrojů v mezigenerační reprodukci nerovností s důrazem na kauzální vysvětlení procesu. Proběhnou další 3 vlny sběru dat v longitudinální panelové studii žáků základních škol a jejich rodičů (4 vlny od 1. třídy; nově v 7.-9. třídě) a v analýzách budou také využita data z výzkumu Český panel domácností a mezinárodních šetření čtenářské gramotnosti žáků v ČR (PIRLS, PISA).

Klíčová slova: rodina, sociální nerovnosti, vzdělání
Doba trvání2020 - 2022
Hlavní řešitel: PhDr. Jiří Šafr, Ph.D.
Členové řešitelského týmu: PhDr. Magdaléna Gorčíková, Ph.D., prof. PhDr. Dana Hamplová, PhD.