O nás

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Jilská 1
110 00 Praha 1

Výzkumný tým byl původně sestaven z členů/ členek a studentů/ studentek Katedry Školní psychologie na Pedagogické fakultě a Katedře Sociologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Jádro tohoto týmu pokračuje dál v samostatném projektu Predikce školní ne/úspěšnosti v oblasti čtenářské gramotnosti žáků ZŠ, nyní pod hlavičkou SOÚ AV ČR.

Hlavní kontakt k bližším informacím: cteme@soc.cas.cz

Řešitelé:

Magdaléna Gorčíková 

PhDr. Magdaléna Gorčíková, PhD. získala doktorát ze sociologie na Fakultě sociálních věd UK. Vedle sociologie vystudovala také psychologii na Filozofické fakultě MU. Dlouhodobě se zabývá oblastí vzdělanostních nerovností a longitudinálním výzkumem, konkrétně problematikou jazykových a kognitivních schopností v souvislosti s dětským čtenářstvím a jeho dopadem na životní úspěch. Za tímto účelem započala v roce 2014 dlouhodobý výzkum o vývoji (pre)gramotnosti u školáků na základní škole. Pracuje jako odborná asistentka na Filozofické fakultě UHK a také působí jako junior výzkumná pracovnice v oddělení Sociální stratifikace Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.

V projektu se zaměřuje na hladký chod výzkumu a s kolegy adaptuje a validizuje psychometrické testy a optimalizuje nástroje pro výzkum kulturních zdrojů. 

kontakt: magdalena.gorcikova@soc.cas.cz 

Jiří Šafr

PhDr. Jiří Šafr, PhD. vystudoval sociologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. V současnosti působí ve výzkumném oddělení Sociální stratifikace Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. a jako odborný asistent na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Zabývá se výzkumem sociální stratifikace a nerovností (sociální třídy, životní styl, kulturní kapitál a spotřeba, sociální distance, egocentrické sítě, mezigenerační transmise statusu) a problematikou společenské koheze a sociálního kapitálu.

V rámci projektu se zaměřuje na vývoj a adaptaci měřicích nástrojů včetně jejich použití ve výběrových šetřeních dospělé populace v ČR.

Kontakt: jiri.safr@soc.cas.cz

Věra Patočková

Mgr. Věra Patočková, M.A., Ph.D. pracuje ve výzkumném oddělení Lokální a regionální studia Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. Je absolventkou doktorského studia na Ústavu etnologie Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se problematice volného času, kultury a veřejné správy na lokální a regionální úrovni. Aktuálně se zaměřuje na volný čas dětí.

V projektu se podílí na přípravě výzkumu a interpretaci výsledků.

Kontakt: vera.patockova@soc.cas.cz

Daniel Čermák

PhDr. Daniel Čermák, Ph.D., pracuje v Sociologickém ústavu AV ČR, v. v. i. v oddělení Lokálních a regionálních studií a současně pedagogicky působí na Přírodovědecké fakultě UK. Ve své práci se soustředí zejména na studium regionálních rozdílů a problematice vládnutí na lokální a regionální úrovni.

V projektu se podílí na přípravě šetření žáků základních škol.

Kontakt: daniel.cermak@soc.cas.cz

Martin Vávra

PhDr. Martin Vávra, Ph.D. pracuje v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i. v oddělení Českého sociálněvědního datového archivu a spolupracuje s Centrem pro sociální a ekonomické strategie na FSV UK. Doktorské studium sociologie absolvoval na FSV UK. Tématem jeho disertace byly sociologické aspekty proměn trestního práva po roce 1989. V současnosti se zabývá především managementem a archivací dat ze sociologických výzkumů a metodologií sociologických výzkumů. Mezi témata jeho sociologického zájmu patří také sociologie společenských hodnot a postoje veřejnosti vůči cizincům.

V rámci projektu se soustřeďuje na téma vztahu rodinného zázemí žáků a jejich čtenářské gramotnosti.

Kontakt: martin.vavra@soc.cas.cz

Martin Spurný

Pracuje v Centru pro výzkum veřejného mínění (CVVM) Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. jako datový analytik. Vystudoval historickou sociologii na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, kde pokračuje v doktorském studiu. V minulosti působil jako statistik v soukromé výzkumné agentuře Ipsos s.r.o. V metodologické oblasti se věnuje podmínkám sběru dat ve výběrových šetřeních a pokročilým statistickým metodám. Ve svém disertačním projektu zkoumá trh práce v kontextu sociální stratifikace.

V projektu se podílí na přípravě a analýze dat.

Kontakt: martin.spurny@soc.cas.cz

Michaela Kudrnáčová

Mgr. Michaela Kudrnáčová MSSc. je v současnosti studentkou doktorského studia Sociologie na FSV UK, pracuje v Sociologickém ústavu AV ČR, v. v. i. v oddělení Českého sociálněvědního datového archivu a zároveň působí nebo úzce spolupracuje s několika významnými institucemi jako je např. Fyziologický ústav AV ČR nebo Dům zahraniční spolupráce. V současné době se věnuje sociálním nerovnostem a jejich propojením s biologickými rytmy u člověka.

V projektu se věnuje podpoře realizačního týmu.

Kontakt: michaela.kudrnacova@soc.cas.cz

Marie Pospíšilová (Dlouhá)

PhDr. Marie Pospíšilová, PhD. vystudovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, kde v roce 2018 získala doktorát v oboru sociologie. V současné době působí v Sociologickém ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. v oddělení Český sociálněvědní datový archiv a úzce spolupracuje s oddělením Gender a sociologie. Zaměřuje se na kvalitativní výzkum, hlavními tématy jsou genderové nerovnosti v oblasti podnikání, elektronická komunikace a téma kybernásilí. V minulosti participovala na výzkumech zaměřených na genderové otázky v oblasti energetiky a na konzumaci alkoholu mladými lidmi.

V projektu se věnuje přípravě výzkumu a výzkumné činnosti v terénu.

Kontakt: marie.pospisilova@soc.cas.cz