GDPR

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR)

 PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dovolte nás informovat o tom, že za tým Výzkumu Čtení a psaní školáků (2021-2023)  realizován pod hlavičkou SOÚ AV ČR, v.v.i. se sídlem Jilská 1, 110 00 Praha 1 prohlašujeme, že veškeré osobní údaje, které zpracováváme, jsou považovány za přísně důvěrné a bylo a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů. 

Vzhledem k tomu, že chceme, aby spolupráce byla ku prospěchu obou stran i nadále a zároveň v souladu s platnou legislativou, přikládáme níže informační dokument týkající se zpracovávání osobních údajů. V SOÚ AV ČR, v.v.i. si jsme plně vědomi významu ochrany osobních údajů, které v současné době chráníme podle zákona č .101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dalších právních předpisů. Nadále budeme v této činnosti pokračovat v souladu s požadavky vyplývajícími z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018. V souvislostí s implementací Obecného nařízení GDPR v sektoru vzdělávání si dovolujeme doporučit sledovat také stránky Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, kde se můžete seznámit s metodikou a řadou dalších podrobných informací.          

1. Co znamená panelový výzkum?

​Panelový výzkum, někdy také nazýván jako longitudinální výzkum, je charakteristický opakovaným pozorováním (v našem případě u osob) a ta se opakují ve dvou a více časových obdobích. Panelová data získáváme dvojím způsobem:

a) dotazníkovým šetřením, jež provádějí vyškolení výzkumní asistenti formou osobního a telefonického rozhovoru nebo prostřednictvím webového rozhraní s respondentem pomocí dotazníků v papírové i elektronické podobě.

b) osobními rozhovory s respondenty, které se řídí předem připraveným scénářem. Při rozhovoru se většinou pořizuje zvukový záznam, který je pak přepisován a analyzován.

Výzkumy provádíme sami či ve spolupráci s dalšími institucemi - renomovanými výzkumnými agenturami. Vybíráme pečlivě ty, které jsou partnerem Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR. Veškerá výzkumná činnost, včetně zpracování osobních údajů, pak probíhá v souladu s oborovým kodexem ICC/ESOMAR a interní směrnicí SOÚ AV ČR, v.v.i.

2. Jaké osobní údaje potřebujeme?

Osobní údaje jsou informace, které se týkají konkrétní identifikované osoby nebo které mohou přímo či nepřímo vést k její identifikaci. Shromažďujeme pouze nezbytně nutné osobní údaje. Údaje, které máme k dispozici, potřebujeme pro zachování stávajícího panelu a pokračování ve výzkumu. Druhým důvodem získávání osobních dat a jejich shromažďování je náš zájem o zachování kvality dat a některých administrativních úkonů. Předmětem zpracování jsou následující kategorie osobních údajů:

a) sociodemografické údaje (např. věk, pohlaví nebo vzdělání respondenta) získáváme z dotazníků. Jejich zpracování je nezbytné pro provádění výzkumných analýz.

b) kontaktní údaje – jméno, adresa, telefon či e-mail, který musíme v každé etapě výzkumu aktualizovat. Pro potřeby zpracování dat z výzkumu potřebujeme znát datum narození každého dítěte. Tento údaj nebude nikde spojován se jménem konkrétního dítěte. Každé dítě, jehož rodiče dají souhlas s účastí na studii, obdrží jmenný kód, pod nímž v průběhu celé studie vystupuje. V archivu výzkumu se tak nikde neobjevuje současně kód dítěte a jeho jméno. 

c) nahrávky rozhovorů v případě dotazování. Při tvorbě datového souboru a při analýzách dat jsou kontaktní údaje a nahrávky odděleny a jsou uchovávány zvlášť. 

3. Proč osobní údaje shromažďujeme?

Náplní naší práce je zkoumání rodičů a dětí v kontextu školy a zveřejňování poznatků z výzkumu v souhrnné podobě. Tyto údaje budou využívány výhradně za účelem pokračování výzkumu (opětovné kontaktování) a to po dobu 10 let od ukončení stávající etapy výzkumu. Další osobní údaje ze smlouvy o účasti ve výzkumu (číslo účtu, číslo OP) pořízené za účelem vyplacení odměny budou také uchovávány v zabezpečeném prostředí Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., s přístupem pouze pověřených osob a budou smazány po uplynutí lhůty 10ti let od ukončení projektu, tedy do konce roku 2033. Veškeré shromažďování osobních údajů má jasně daný účel probíhá na základě poskytnutého souhlasu daného respondenta či jeho zákonného zástupce (dítěte). Ovšem i dotazované dítě je informováno o možnosti nesouhlasit s účastní na výzkumu. Uvádíme tři hlavní důvody shromažďování osobních údajů. Do výzkumných účelů řadíme zejména rekrutaci respondentů pro rozhovory/ dotazování, analýzu dat a nahrávek, metodologii výzkumu a možnost statistického zpracování výsledků výzkumu. Dalším důvodem je kontrola kvality dat, zpracovávají se takto kontakty na respondenty a nahrávky rozhovorů, díky nimž můžeme zjistit, zda rozhovor/ dotazník probíhá správně. A konečně vyplácení odměny za účast na výzkumu, které probíhá na základě smlouvy, kterou respondent podepisuje.

Do styku s osobními údaji přijdou oprávnění vědečtí pracovníci SOÚ AV ČR, v.v.i. podílející se na tomto výzkumu (konkrétně viz sekce O nás) a tazatelé spolupracující výzkumné agentury, která je smluvně zavázána k tomu, že neposkytne třetí straně osobní údaje či informace o osobě, s níž provedla rozhovor/ dotazování a zároveň není oprávněná pro užití osobních údajů za jiným než zadavatelovým (tj. naším) výzkumným účelem. V případě dotazníku/ hloubkového rozhovoru se s některými informacemi o respondentech mohou setkat také ti, kdo záznamy přepisují. O této skutečnosti jsou respondenti dopředu informováni a všichni, kdo budou s daty nakládat, jsou vždy smluvně zavázáni k tomu, že data mohou použít pouze a jenom pro výzkumný účel výzkumného týmu studie Čtení a psaní školáků (2021-2023) a nesmí zpracovávat osobní údaje v něm obsažené.

4. Jakým způsobem a jak dlouho uchováváme osobní údaje?

Osobní údaje jsou u nás v SOÚ AV ČR, v.v.i. důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá v manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavené bezpečnostní mechanizmy zahrnující technická, organizační a personální opatření. V rámci naší výzkumné práce se snažíme omezit předávání osobních údajů, a tak tyto údaje téměř neposkytujeme dále a ošetřujeme je anonymizací.  Kontaktní údaje a nahrávky respondentů zůstávají v SOÚ AV ČR, v.v.i., mají k nim přístup výhradně oprávněné osoby a ponecháváme si po dobu pěti let od dokončení projektu. V případě uvedení kontaktu respondenta za účelem dalšího kontaktování a zpětnou vazbu či pro případ realizace další etapy výzkumu (vždy záleží na úspěšnosti získat finanční podporu) si tento kontakt ponecháváme po dobu deseti let. Po uplynutí stanovené doby budou dokumenty obsahující osobní údaje ve studii na všech nosičích nevratně zničeny. 

5. Každý má právo změnit názor…

Každý člověk, o kterém údaje shromažďujeme, má právo na informace o tom, jaké to jsou údaje a k jakému účelu. Člověk, který souhlas se zpracováním osobních údajů dal, má kdykoliv právo ho odvolat. Je důležité vědět, že odvolání souhlasu nemůže mít žádný vliv na zpracování osobních údajů, které proběhlo v době, kdy byl souhlas ještě platný. Pokud respondent zjistí, nebo se domnívá, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, nebo že jakékoliv námi zpracovávané jeho/ její osobní údaje nejsou správné nebo úplné, má možnost požádat o vysvětlení a zejména požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, tj. opravu, omezení nebo výmaz osobních údajů. Pokud má někdo pocit, že s jeho údaji je zacházeno nesprávně, má právo se obrátit na SOÚ AV ČR, v.v.i. či přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud nedokážeme, že existují závažné důvody k jejich zpracování, musíme je přestat používat. V případě, že bude chtít respondent v rámci naší výzkumné studie využít některého ze svých práv může se obrátit na JUSTITIA LEGAL PARTNERS, s.r.o., advokátní kancelář vedená u České advokátní komory a Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 276372 se sídlem Půtova 1219/3, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00
IČO 06115071, e-mail: legal@justitia.cz, telefon: +420 778 088 818 nebo +420 778 088 848.

V případě potřeby cokoliv upřesnit se, prosím, na nás obraťte e-mailem: cteme@soc.cas.cz 

DĚKUJEME ZA ÚČAST V NAŠEM VÝZKUMU.