Publikace a výstupy

Články v odborných časopisech

Věra Patočková, Jiří Šafr & Magdaléna Gorčíková (2021) Participation in organized leisure among Czech children: sociocultural and ecological contexts and outcomesWorld Leisure Journal.

GORČÍKOVÁ, M., J. ŠAFR. 2016. Interakce dětí s rodiči a vývoj rané čtenářské gramotnosti na počátku školní docházky. Československá psychologie. 2016, vol. LX, Supplement 1: 86–95.

Kapitola v knize

Šafr, J., M. Gorčíková, N. Simonová. 2022. „Nerovnosti při přechodu na osmileté gymnázium: panelová studie žáků pražských a středočeských škol“. Pp. 198 – 229 in R. Džambazovič, D. Gerbery, J. Sopóci (eds.). Vzdelanostné nerovnosti v optike sociológie. Teoretické východiská a empirické poznatky. STIMUL: Bratislava. Dostupné z: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksoc/Obalky/Vzde....

Kapitoly ve sbornících

GORČÍKOVÁ, M., J. ŠAFR. 2016. Měření fonologického povědomí – test skládání hlásek na počátku školní docházky: porovnání klasického přístupu a teorie odpovědi na položku. Pp. 91–98 in E. Maierová, M. Viktorová, M. Dolejš (eds). Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

GORČÍKOVÁ, M. 2014. Vybrané dimenze čtení v raném školním věku žáků a žákyň: předběžné výsledky. In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference: ročník 5. 10. – 15. prosince 2014, Hradec Králové: Magnanimitas, 2014.

GORČÍKOVÁ, M. 2013. Vliv rodiny na utváření a podporu rozvoje raných čtenářských dovedností - výzkum žáků pražských a středočeských základních škol. Pp. 189–195 in V. Laufková, H. Moraová, T. Medřická (eds.). Metodologické přístupy v pedagogických a psychologických doktorských výzkumech: recenzovaný sborník z doktorské konference konané dne 20. května 2013 v Praze. Praha: PedF UK.

Referáty na konferencích a seminářích

Šafr, Jiří, M. Gorčíková, Natálie Simonová. 2021. "Nerovnosti při přechodu na osmileté gymnázium: panelová studie žáků pražských a středočeských škol". Online příspěvek na Vedeckém seminári: Teoreticko-metodologické východiská sociologického skúmania vzdelanostných nerovností; súčasné poznatky a zistenia Katedry sociológie FiF UK v Bratislave a Metodologickej sekcie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, 5.11.2021.

Vávra, Martin, J. Šafr, M. Gorčíková. 2021. "Výchovné styly v rodině – koncepce a možnosti jejich měření". Příspěvek na 50. výroční konference České demografické společnosti, Ostrava, 15.-17. 9. 2021.

Šafr, J., M. Gorčíková. 2021. "Vliv pregramotnosti a kulturního kapitálu na školní úspěch při přechodu na 2. stupeň základní školy". Online příspěvek na konferenci VÝROČNÍ KONFERENCE ČSS, 23.-25. 6. 2021.

Šafr, J., I. Chorvát, M. Gorčíková. 2021. "Čtenářské klima rodiny: vliv na čtenářskou gramotnost, kulturní kapitál a školní úspěch". Online příspěvek na konferenci Ľudia a spoločnosť v čase pandémie Sociologického ústavu SAV, 20. 4. 2021.

ŠAFR, J., GORČÍKOVÁ, M. 2020. "Dětské čtenářství: Které děti dnes čtou knihy a jak se to projevuje v jejich životě?" Online příspěvek v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR, 23.11.2020.

Šafr, J., M. Gorčíková. 2020. "Čtenářské klima rodiny: vliv na čtenářskou gramotnost, kulturní kapitál a školní úspěch". Přednáška na Filozofické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, Banská Bystrica, 23. 1. 2020.

Gorčíková, M., J. Šafr. 2020. "Čtenářská gramotnost a úspěšnost ve škole: podmíněnost kulturními zdroji v rodině, možnosti měření jazykových a kognitivních dovedností dětí na počátku 1. stupně základní školy". Ústavný seminár Sociologického ústavu SAV, Bratislava, 21. 1. 2020.

Šafr, J., Gorčíková, M. 2019.  "Připravenost dítěte na školu: rozdíly podle rodinného zázemí a rezidenční lokality". Demografie-město-venkov. 49. konference České demografické společnosti. 22.-24.5.2019

Gorčíková, M., Šafr, J. 2019.  "Počáteční gramotnost: měření jazykových a kognitivních dovedností dětí a jejich rodičů v panelové studii vývoje na prvním stupni ZŠ". Čtvrteční sociologické semináře. Sociologický ústav Akademie věd ČR a Institut sociologických studií FSV UK. 31.10.2019.

Gorčíková, M. 2019: "Čtenářská gramotnost patnáctiletých: podmíněnost statusem rodiny v ČR a SR". Podoby slobody 9. slovenské a české sociologické dni medzinárodná konferencia, Smolenice, 21.-22.12.2019.

Gorčíková, M., J. Šafr. 2016. „The Impact of Socio-Cultural Background on Children's Literacy Development“. Distributed paper. 3rd ISA Forum of Sociology. The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World, Vienna: International Sociological Association, Universität Wien, July 10–14, 2016.     

Gorčíková, M.. 2014.“Rozdíly v jazykových, kognitivních a raných gramotnostních dovednostech dívek a chlapců základních škol. Příspěvek na  konferenci Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem (Cesty propojení výzkumu a praxe) na Pedagogické fakultě UK pořádané ve dnech  24. 9. 2014 – 25. 9. 2014. 

Zprávy (nerecenzované texty)

Gorčíková, M., 2015. Panelová studie vývoje jazykových, kognitivních a raně gramotnostních dovedností žáků 1. stupně základních školData a výzkum – SDA Info 9 (2): 113-121.

Jiné texty

ŠAFR, J., GORČÍKOVÁ, M. 2020. Instruktážní materiál k testům kognitivních schopností a pre-gramotnosti aplikovatelných v sociologických výzkumech dospělé a dětské populace na 1. stupni ZŠ (on-line tutoriál).

GORČÍKOVÁ, M. 2019. Raná socializace dětského čtenářství v rodině a její vliv na školní úspěch. Praha. Disertační práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií.