Minulé projekty

CSDA Research

Název projektu: CSDA Research - Výzkumný program Českého sociálněvědního datového archivu: Česká republika v Mezinárodním programu sociálních šetření ISSP, výzkum kvality dat a zdrojů dat

Název klíčové aktivity v projektu:  Vývoj a adaptace měřicích nástrojů  (kognitivní schopnosti a gramotnost, kulturní zdroje) 

Cíle: V rámci studie proběhne adaptace a validizace několika zkrácených psychometrických nástrojů měřících kognitivní schopnosti a gramotnost. Studie několika testů gramotnosti bude vycházet z dat již získaných v probíhající panelové studii vývoje počáteční gramotnosti žáků, která dotazuje žáky základních škol a nově i jejich rodiče. V tomto šetření bude dále provedeno měření pomocí testů kognitivních schopností. Vzniknou dvě verze úsporného měřicího nástroje pro dospělé a pro děti. Využití těchto longitudinálních dat poskytne možnost ověření vlastností nástrojů pomocí opakovaného a paralelního měření v dyádě rodič-dítě. Vytvoření krátkých dotazníkových nástrojů měřících kognitivní schopnosti a gramotnost, které v českém prostředí dosud chybí, je velmi žádoucí, neboť ukazatele gramotnosti a kognitivních dovedností dětí a dospělých jsou důležitým prediktorem životních trajektorií, využití však nalézají i ve výzkumu dalších témat. Dalším cílem je měření nástroje kulturních zdrojů, tj. kulturní participace, vkusu, výchovy a obecně  gramotnostního milieu v kontextu gramotnostních dovedností školáků.

Klíčová slova: kognitivní schopnosti a gramotnost, žáci ZŠ, rodiče, kulturní aktivity
Doba trvání: 2017– 2020
Hlavní řešitel: Jindřich Krejčí 
Členové řešitelského týmu: Magdaléna Gorčíková, Jiří Šafr, Marie Pospíšilová (Dlouhá), Michaela Kudrnáčová
Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001796