Čtení a psaní školáků

V posledních letech se u nás stále častěji hovoří o poklesu zájmu o čtení knih u nejmladší generace. Náš dlouhodobý výzkumný projekt ČTENÍ A PSANÍ ŠKOLÁKŮ sleduje utváření čtenářských a pisatelských dovedností dětí v důležitém období vstupu na základní školu a v průběhu školní docházky. Tedy po celou dobu osvojování si a rozvoje gramotnosti, které významně ovlivňují rozdíly v pozdějších čtenářských a pisatelských dovednostech a i školních výsledcích. Výsledky projektu by měly přispět k hlubšímu porozumění kognitivním, jazykovým a sociálním předpokladům vývoje rané fáze čtení a psaní dnešních školáků. Výjimečnost výzkumu spočívá jednak v zastoupenosti všech typů škol (malých a velkých, pražských i mimopražských), a především pak v dlouhodobé perspektivě školní docházky (zkoumáme děti už šestým rokem), která umožní zodpovědět několik zásadních otázek běžnými výzkumy čtenářské gramotnosti jen obtížně zodpověditelných. 

  • Jaká je u dětí úroveň základů dovednosti číst a psát, s níž vstupují do školy, a jak se tyto dovednosti promítají do úspěšnosti osvojování si a rozvoje čtení a psaní v dalších letech?
  • Jak moc velkou výhodou je případný náskok ve školní výuce pro školáka ve srovnání s jeho spolužáky? Dokáže škola náskok některých dětí vyrovnat?
  • Jak se u dnešních školáků vyvíjí čtenářská gramotnost?
  • Pěstují si děti zálibu v knížkách ve svém volném čase? 

Na tyto a mnohé další otázky budeme hledat odpovědi.

                                           

                                      

Výzkum Čtení a psaní pokračuje v rámci výzkumné aktivity Vývoj a adaptace měřicích nástrojů  (kognitivní schopnosti a gramotnost, kulturní zdroje) v projektu s názvem „CSDA Research – Výzkumný program Českého sociálněvědního datového archivu: Česká republika v Mezinárodním programu sociálních šetření ISSP, výzkum kvality dat a zdrojů dat“, který je realizován s podporou Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) pod reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001796.